Ke studiu na střední škole může být přijat uchazeč – žák základní školy, který:

1/ splnil povinnou školní docházku v délce devíti let

2/ prokáže při přijímacím řízení požadované vědomosti a dovednosti

3/ je zdravotně způsobilý pro výkon zvoleného povolání a tím i pro studium příslušného oboru

Ve víceletých gymnáziích a konzervatořích mohou studovat žáci z nižších ročníků základní školy již v průběhu povinné školní docházky, kterou ukončují v průběhu studia na střední škole.

Podle poskytovaného vzdělání mohou být střední školy rozlišovány jako gymnázium, střední odborné školy – průmyslové, hotelové, zdravotnické, nebo střední odborná učiliště. Samostatným druhem středních škol jsou konzervatoře. V důsledku demografického poklesu jsou různé typy škol slučovány do větších celků a jejich vzdělávací nabídka je tak poměrně široká.

Stupně středního vzdělání

Úspěšným absolvováním příslušného vzdělávacího programu získat následující stupně vzdělání:

střední vzdělání– po úspěšném ukončení vzdělávacího programu v délce jednoho roku nebo dvou let denní formy vzdělávání

střední vzdělání s výučním listem– po úspěšném ukončení vzdělávacího programu v délce dvou nebo tří let denní formy nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem

střední vzdělání s maturitní zkouškou – po úspěšné ukončení vzdělávacích programu šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu v délce čtyř let denní formy vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového v délce dvou let denní formy vzdělávaní nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Na všechny tyto středních škol si mohou uchazeči poslat maximálně dvě přihlášky ke studiu. Za řádné vyplnění, včasné podání přihlášky a další náležitosti odpovídá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce.